logo

 

logo


●本文31ページ

●用紙 表紙/新バフン紙|きなり 見返し/テーラー|黄土 本文/新鳥の子|白 鳥の子
 
 
kae02
 
h4
 
kae05
 
kae08
 
h10
 
h12
 
h14
 
h16
 
h18
 
h20
 
h22
 
h27
 
h29
 
h31

 

長い時間、遠い場所。

2つの物語が進行します。

絵と文章と。

それは別々ではなく、実は時間が異なるだけのひとつの物語。